subpage-img

Systém řízení

Integrovaný systém managementu (ISM) zahrnuje systém řízení kvality, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systém řízení ochrany životního prostředí.

Systém managementu kvality splňuje požadavky normy ISO 9001 a je certifikován mezinárodně uznávanou organizací Tayllorcox. 

Systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňuje požadavky norem ISO 14001 a ISO 45001 a slouží jako účinný nástroj k zajištění ochrany zdraví při práci a prevenci rizik a k ochraně životního prostředí. 

Integrovaný systém managementu se uplatňuje  komplexně při realizaci zakázky u projekční činnosti, výroby, montáže a uvedení do provozu. 

Zaměřujeme se na to, aby inženýrské a projektové služby a dodávky zařízení byly plněny :

  •  v jakosti, rozsahu a termínech požadovaných zákazníkem dle uzavřených smluv
  • na vysoké odborné úrovni vycházející z nového vývoje v oboru, uplatňování nových technologií, respektování legislativních předpisů a požadavků zákazníků
  • při současném plnění všech relevantních právních a jiných požadavků, a to i v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.  

Uplatňováním zásad ISM posilujeme důvěru našich zákazníků. Jedná se o důležitý nástroj ke zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb.

Prohlášení vedení společnosti k politice ISM

Prohlášení vedení společnosti k politice SCC